Vnější kontaktní zateplovací systém

 

Pro vnější kontaktní zateplovací systémy se u nás běžně používá zkratka VKZS, v Německu a Rakousku již dlouho platí zkratka WDVS (Warmedamm-Verbundsysteme) a v Evropské unii je nově zaváděna zkratka ETICS (External thermal insulation composite systems). VKZS je kontaktní zateplovací systém pro použití na vnější stranu nových či stávajících obvodových i vnitřních stěn a srážkám nevystavených vodorovných a šikmých konstrukcí (obvykle podhledy). Označení „vnější“ se vztahuje k povrchu konstrukce s nižší povrchovou teplotu v zimním období. Kontaktní zateplovací systém je považován za výrobek, dodávaný jako ucelený systém předem průmyslově vyráběných jednoznačně identifikovatelných výrobků, dodávaný jako stavebnice neboli „kit“, uplatňovaný přímo na stavbě. Je připevněný k podkladu lepením nebo mechanickým připevnění, anebo nejčastěji souběžně lepením a mechanickým připevněním. Jeho vrstva tepelné izolace je bezprostředně spojena s vnějším souvrstvím (bez mezilehlé vzduchové dutiny). Vnější kontaktní zateplovací systém (dále jen zateplovací systém, popř. Systém) dodává výrobce jako úplný systém obsahující nejméně tyto součásti
systémovou lepicí hmotu a systémové mechanicky kotvicí prostředky,

  • systémovou tepelnou izolaci,
  • systémovou výztužnou vrstvu složenou z jedné nebo více vrstev, z nichž nejméně jedna obsahuje vyztužení,
  • systémové vyztužení,
  • systémovou povrchovou úpravu.

Všechny součásti zateplovacího systému výrobce systému zvlášť navrhuje a posuzuje pro příslušný systém. Kromě těchto základních složek jsou běžnou součástí systémů různé lišty z lehkých nekorodujících kovů nebo plastů, často v kombinaci se síťovinou. Jsou určeny pro ohraničení a ukončení částí zateplovacího systému. Jedná se například o lišty zakládací, nárožní, dilatační, ukončovací a okapní. Další součástí jsou pružné a těsnicí výrobky do spár, obvykle pružné spárovací tmely, těsnicí pásky, ohebné fólie, speciální spárovací a dilatační profily. Pro plastické oživení fasád se používají tvarové doplňky, obvykle předem vyráběné ve tvaru tyčových prvků nebo prostorových tvarovek z pěnového polystyrenu opláštěného na vnějším líci tenkou tmelovou vrstvou. Větší prvky se někdy navrhují ze sklo cementových dutých tvarovek. Zateplovací systém jako celek je tedy ekvivalentem stavebního výrobku ve smyslu evropské Směrnice pro stavební výrobky. Proto musí podle zákona č. 22/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů jeho výrobce splňovat jak požadavky na bezpečnost výrobku a další technické požadavky na výrobek, tak povinnosti při uvádění stanoveného výrobku na trh a při jeho používání. Materiály a výrobky tvořící systém musí vykazovat zejména požadované mechanické vlastnosti, chemicko-fyzikální stálost, vzájemnou snášenlivost, tepelně vlhkostní vlastnosti a trvanlivost zejména při tepelně vlhkostních změnách po dobu předpokládané životnosti zateplovacího systému. Ke každému zateplovacímu systému musí výrobce vydat v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. Prohlášení o shodě, a to vždy jen na základě certifikace, kterou provedla autorizovaná osoba (dříve státní zkušebna). Materiály a výrobky tvořící systém musí odpovídat specifikaci, která je podle zákona součástí certifikátu shody. Zateplovací systém musí být používán pouze jako celek, s materiály a výrobky uvedenými jednoznačně v této specifikaci zateplovacího systému, ne jinými. Užívat se mohou jen materiály a výrobky označené výrobcem identifikačními údaji buď na samotném materiálu či výrobku, nebo na jeho obalu, nebo na etiketě. Uvedené identifikační údaje musí být shodně užívány v obchodní dokumentaci (objednávky, dodací listy, faktury apod.) a v technické dokumentaci systému. Uvedení kontaktního zateplovacího systému na trh nebo distribuce systému bez uvedeného prohlášení o shodě a zároveň bez jednoznačné specifikace jeho součásti není v souladu se zákonem č. 22/19697 Sb. A je podle zákona pokutováno. Totéž platí o sestavování zateplovacího „systému“ ze součásti několika různých systémů. Při nelegálním sestavení zateplovacího „systému“ hrozí riziko zhoršených vlastností celého zateplení a zkrácení jeho životnosti. Samozřejmě přitom nevzniká garance výrobců za celé zateplení. Původní stávající nebo nová konstrukce, na kterou se zateplovací systém připevňuje, musí sama o sobě splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu. Vnější povrch této původní konstrukce se dále nazývá podklad systému. Původní konstrukce a k ní vhodně vybraný zateplovací systém spolu vytváří novou konstrukci Pro konkrétní použití se tedy volí vhodný zateplovací systém jako celek podle podkladu, provozních podmínek stavby a jiných podmínek investora. V projektové dokumentaci se upřesňují údaje, které nejsou uváděny v certifikátu shody, neabo jsou v jeho rámci volitelné. Dimenzují se zejména tloušťky jednotlivých vrstev, u povrchových úprav se navrhuje jejich barevnost a struktura. Součástí návrhu však vždy musí také být volba a jednoznačný popis systému. Je-li systém navrhován obecně, pak musí být v projektové dokumentaci uvedeny jeho další rozhodující požadované vlastnosti.