Zkratky a termíny

VKZS

vnější kontaktaktní zateplovací systém

KZS

kontaktní zateplovací systém

EPS-F

pěnový polystyren

XPS

extrudovaný polystyren

MW

minerální vlna

ETICS

External Thermal Insulation Composite Systems (jedná se o aglickou zkratku pro VKZS v anglicky psaných dokladech a předpisech)

ETAG

dící pokyny pro evropské technické schválení

Základní nátěr

zabezpečuje spolupůsobení povrchové vrstvy a s podkladní (výztužnou nebo vyrovnávací) vrstvou.

Základní vrstva

vrstva zajišťující vyztužení a rovinnost ETICS před prováděním konečné povrchové úpravy, je složena z výztužné vrstvy, nebo z výztužné vrstvy a vyrovnávací vrstvy

Výztužná vrstva

část základní vrstvy ETICS, která zabezpečuje přenos zatížení z povrchové úpravy a eliminuje deformace vznikající v důsledku objemových změn a mechanického namáhání způsobeného vnějšími silami. Skládá se z výztužné malty, do které je vtlačena výztužná síťka

Vyrovnávací vrstva

část základní vrstvy ETICS, zajišťující v případě nutnosti potřebnou rovinnost pro provádění dalších vrstev

Tepelně izolační vrstva

část ETICS vytvořená z tepelně? izolačního materiálu (polystyren, minerální vlna)

Lepicí (kotvící) vrstva

vrstva zajišťující prostřednictvím lepicího tmelu trvalé spojení tepelného izolantu s podkladem

Podklad pro ETICS

povrch stavebního prvku na nějž se uplatnuje ETICS.

Příslušenství ETICS

materiály a prvky pro provádění ETICS nezahrnuté v základní skladby systému

Strukturování omítky

vytváření konečného vzhledu omítky tvarováním jejího povrchu. Světelná odrazivost konečné povrchové úpravy (koeficient HBW) – podíl z dopadající světelné energie na vnější povrch ETICS, který se od tohoto povrchu odráží, [ %].